Regulamin

Regulamin obowiązujący „BOSMAŃSKA 11”

Niezwykle miło jest nam Cię powitać w Darłówku. Jednocześnie prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz o szacunek do otaczającej nas przyrody, dóbr materialnych oraz swoich sąsiadów.
Aby to ułatwić prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

 1. Właściciele służą pomocą i pozostają do dyspozycji podczas Państwa pobytu na terenie obiektu..
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00, kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
 3. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 4. Do korzystania z usług upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie zaliczka, zgodnie z Warunkami rezerwacji i rozliczania zaliczek.
 5. Prosimy o posiadanie przy sobie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty), który będzie niezbędny podczas rejestracji.
 6. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności właściciela po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 7. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokojów.
 8. Zabrania się palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych w pokojach oraz w kuchni.
 9. Wszelkie usterki, które nastąpiły w trakcie użytkowania pokoju/pomieszczeń prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego lub odwiedzających go osób, kaucja zwrotna za pilota do urządzenia grzewczo-chłodzącego wynosi 300zł.
 11. Goście opuszczający pokój zobowiązani są do pozostawiania go w stanie takim, w jakim został on im przekazany. Użytkownik zobowiązany jest naprawić wszystkie dokonane uszkodzenia w sprzęcie lub odkupić zniszczoną rzecz jakościowo taką samą. W razie trwałego zniszczenia sprzętu z winy użytkownika, będzie on obciążony wartością zniszczonego przedmiotu.
 12. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokoju przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 14. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 16. Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.
 17. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 18. Miejsce zabaw dla dzieci przeznaczone do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w obiekcie obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 20. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu są Warunki rezerwacji i warunki rozliczania ZADATKU.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

 

Załącznik do Regulaminu:

Warunki rezerwacji i warunki rozliczania zaliczek na pobyty wypoczynkowe w pokojach na BOSMAŃSKIEJ 11.

 

 1. Minimalny okres wynajmu wynosi 3 doby. Doba wynajmu rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
 2. Niniejsze warunki nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego.
 3. Umowa o najem pokoju, zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia w formie pisemnej, potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie ZADATKU na poczet rezerwacji pobytu.
 4. Zawarcie umowy poprzedzone jest wstępną rezerwacją danego pokoju dokonaną w formie osobistej, telefonicznej lub pocztą elektroniczną. Właściciel obiektu informuje o możliwości rezerwacji, o wysokości ZADATKU WNOSZONEGO na poczet rezerwacji oraz numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść ZADATEK. W terminie 3 dni od dnia dokonania wstępnej rezerwacji, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ZADATKU na rachunek bankowy:

Bank Credit Agricole,

96 1940 1076 5685 5585 0000 0000

lub też bezpośrednio osobiście, z podaniem imienia, nazwiska i adresu osoby, na którą dokonywana jest rezerwacja oraz rezerwowanego pokoju oraz okresu rezerwacji.

 1. W przypadku braku dokonania wpłaty ZADATKU na rachunek bankowy w ciągu 3 dni od dnia wstępnej rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.
 2. Wysokość ZADATKU wnoszonego na poczet rezerwacji wynosi 30% wartości całej kwoty pobytu. Wniesienie ZADATKU na rachunek bankowy przez klienta równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu wraz z załącznikami.
 3. W przypadku rezygnacji z pobytu ZADATEK nie podlega zwrotowi i bezpowrotnie staje się własnością właścicieli.
 4. Powyższe warunki stanowią integralną część Regulaminu, opublikowane są na terenie obiektu i na stronie internetowej oraz stanowią warunki Umowy o najem pokoju.